Bemutatkozás

Minden felsőoktatási intézményben, így a BME-n is működik a Nemzeti Felsőoktatási törvény (Nftv.) által definiált Hallgatói Önkormányzat, amely a hallgatók önrendelkezési jogát hivatott gyakorolni. Nálunk ez kari szinten tovább tagozódik, az egyetemi HÖK-ot a nyolc kari HÖK alkotja. A kari HÖK operatív irányító szervei a kari Hallgatói Képviseletek, amely az Nftv.-ben meghatározott jogok nagy részét gyakorolják.
A Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete minden év tavasszal választja meg képviselőit. A szavazáson minden aktív hallgató elindulhat, a legtöbb 12 szavazatot kapó diák lesz mandátumos tag. Ezen kívül a HK-nak tanácskozási jogú tagjai is vannak, az ő számuk legfeljebb 5 fő lehet. A HK feladata a hallgatók érdekképviselete a kar és egyetemi vezetéssel szemben, tanulmányi, szociális tanácsadás, ösztöndíjak kiírása és elbírálása, valamint a közösségi programok (Gólyatábor, Gólyabál) szervezése is.

Posztok a HK-ban

HK Elnöke
2017-től kezdve a Képviselet Tisztségviselői Pályázatot ír ki az elnök személyére, melyre bármely a TTK-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató pályázhat. Az elnök feladatai között szerepel többek között az ülések levezetése, a Kar képviselete különböző fórumokon, kapcsolattartás a Kar vezetőségével, valamint a HK irányítása.

Alelnök(ök)
Az alelnök(ök) feladata elsősorban az elnök munkájának segítése, távollétében jogainak gyakorlása, valamint az utánpótlás-nevelés koordinálása.

EHK delegáltak
A delegáltak feladata a napi kapcsolattartás az EHK-val, valamint a kari HK tájékoztatása az egyetemi történő eseményekről, külső bizottságokban való részvételükről, vagy akár a Szenátuson elhangzottakról.

Gazdasági referens
A gazdasági referens felel a HK gazdasági ügyeiért, felügyeli és irányítja a gazdálkodást, valamint javaslatot tesz többek között az éves költségvetésre. Ezen kívül ő a Gazdasági Bizottság vezetője.

A szakcsoportok tanulmányi referensei (fizika, matematika, számítógépes és kognitív idegtudomány)
A tanulmányi referensek figyelemmel kísérik a különböző dokumentumok (TVSz, TÜR, stb.) változtatásait, azokról beszámolnak az ülések alkalmával. Rendszeresen kapcsolatot tartanak az oktatási dékánhelyettessel, illetve az oktatókkal. Ők készítik el a féléves teljesítményértékelési és vizsgarendeket is. Ezek mellett részt vesznek az EHK Külső Oktatási Bizottságában, valamint a HK Oktatási Bizottságában is, ahol az évfolyamfelelőseikkel dolgoznak együtt.

Rendezvényfelelős
A rendezvényfelelős feladata a HK hivatalos programjainak szervezése (Regisztrációs hét, TTK Bál, Gólyatábor, stb.), a kari hagyományok kialakítása. Ezek mellett ő a Rendezvényszervező Bizottság elnöke is.

Ösztöndíj referens
A pályázati referens készíti el a pályázatok kiírását, továbbítja azt a HSZI-nek, valamint bírálja a beérkezett dokumentumokat, előterjeszti az eredményeket a HK-nak és elkészíti a hozzá szükséges dokumentációt, illetve javaslatot tesz a tanulmányi ösztöndíjak szétosztására és a normatíva felosztására. Ő a Pályázati Bizottság elnöke.

Szociális referens
A szociális referens figyelemmel kíséri a szociális és alaptámogatás pályázatok változtatását, a karon leadott pályázatok fő bírálója. Vezetője a Szociális Bizottságnak, ahol legfontosabb feladata a szociális bírálók felkészítése és felügyelése. Ő tartja a kapcsolatot a BME Esélyegyenlőségi Bizottságával.

Kollégiumi referens
A kollégiumi referens készíti el a férőhelyosztás elveit, szervezi a hallgatók ki- és beköltözését, javaslatokat tesz a kollégiumi fejlesztésekre. A Kollégiumi Bizottság elnöke.

Informatikai felelős
Az informatikai felelős feladata a HK irodájában üzemelő elektronikus irodatechnikai eszközök működésének folyamatos biztosítása, esetleges javíttatása, a HK kérésére fejlesztési tervek elkészítése, a levelezési listák létrehozása és kezelése.

Emlékeztetővezető
A HK emlékeztetővezetője készíti el az ülések dokumentációját, valamint havonta frissíti a határozatok könyvét.

KHÖK kari lapjának felelőse
A kari lap felelős tartja a kapcsolatot a lap vezetőségével, illetve a felelős kiadóval, segíti a lap vezetőségének munkáját. Emellett a PikkÁsz főszerkesztőjének javaslata alapján elkészíti az ösztöndíjról szóló felosztási javaslatot, és azt előterjeszti a HK-nak.

Sport referens
A sport referens részt vesz a HSK vezetőségben és segíti az elnököt, ezen kívül még részt vesz a HSB munkájában is. A kari sportnap fő szervezője, és a Gépészmérnöki Kar Sport Szakosztályával együttműködve szervezi a TTK hallgatóinak sportéletét.

Külügyi felelős
A külügyi felelős tájékoztatja a hallgatókat a különböző külföldi képzések lehetőségeiről, ezért rendszeresen tartja a kapcsolatot a tudományos és nemzetközi dékánhelyettessel. Ezen kívül részt veszt az ERASMUS+ pályázatok lebonyolításában: népszerűsíti azt, gondozza a kari pontrendszert és segít a beérkezett dokumentumok bírálásban.

Kari közéleti felelős
A közéleti felelős tartja a kapcsolatot az öntevékeny körökkel és szakkollégiummal, tájékoztatja őket a lehetőségekről, fejleményekről, segíti a munkájukat. A pályázataik bírálásánál segíti a vezetőket a pontrendszer kialakításában, valamint félévente legalább egy
ülést tart.

PR-felelős
A HK PR felelőse tájékoztatja a kar hallgatóit különböző fórumokon minden őket érintő tanulmányi, közösségi, közéleti és egyéb információról. Javaslatot terjeszt a HK elé a HK arculattervével, a HK PR tevékenységének kialakításával, fejlesztésével, lebonyolításával kapcsolatban, valamint a PR Bizottság elnöke. Továbbá segíti az egyetemet népszerűsítő rendezvények (Nyílt Nap, Educatio, kari Nyílt Nap) szervezését, erre segítőket keres. Javaslatokat ad a prospektusok és ajándéktárgyak beszerzésére.

HK titkára
A HK titkára felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért, közreműködik a szükséges hivatalos papírok nyomtatásáért, fénymásolásáért, valamint biztosítja a napi ügymenet zavartalan lebonyolításához szükséges eszközök rendelkezésre állását.

Jelölések:
SzMSz: Szervezeti és Működési Szabályzat
KHÖK: Kari Hallgatói Önkormányzat
EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet
TVSz: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
TÜR: Tanulmányi Ügyrend
HSZI: Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság