Bemutatkozás

Minden felsőoktatási intézményben, így a BME-n is működik a Nemzeti Felsőoktatási törvény (Nftv.) által definiált Hallgatói Önkormányzat, amely a hallgatók önrendelkezési jogát hivatott gyakorolni. A HÖK hatáskörébe utalt feladatokat kari szinten a Kari Hallgatói Képviseletek, egyetemi szinten pedig az Egyetemi Hallgatói Képviselet látja el.

A Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete minden évben tavasszal választja meg képviselőit. A szavazáson minden hallgató elindulhat és a 12 legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz képviselői mandátummal rendelkező tagja a Képviseletnek. A 12 mandátumos tag pályázat útján megválasztja elnökét, így összesen 13 szavazati jogú tagból áll a TTK HK. Ezen kívül a HK-nak tanácskozási jogú tagjai is lehetnek, legfeljebb 8 fő. A HK feladata a hallgatók érdekképviselete a kari és az egyetemi vezetéssel szemben, a tanulmányi, szociális tanácsadás, a kollégiumi pályázat lebonyolítása, az ösztöndíjak kiírása és elbírálása, valamint a közösségi programok (Gólyatábor, TTK Bál) szervezése is.

Posztok a HK-ban

Elnök

A Képviselet minden Tisztújítás alkalmával pályázatot ír ki az elnök személyére, melyre bármely, a TTK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató pályázhat. Az elnök feladatai között szerepel többek között az ülések levezetése, a Kar képviselete különböző fórumokon, kapcsolattartás a Kar vezetőségével, valamint a HK irányítása.

Alelnök(ök)

Az alelnök(ök) feladata elsősorban az elnök és a Képviselet munkájának segítése, a stratégiaalkotásban való közreműködés, valamint az utánpótlás-nevelés koordinálása.

EHK delegáltak

A delegáltak feladata a napi kapcsolattartás az EHK-val, valamint a kari HK tájékoztatása az egyetemen történő eseményekről, külső bizottságokban való részvételükről, vagy akár a Szenátuson elhangzottakról.

Gazdasági referens

A gazdasági referens felel a HK gazdasági ügyeiért, felügyeli és irányítja a gazdálkodást, valamint javaslatot tesz többek között az éves költségvetésre. Ezen kívül ő a Gazdasági Bizottság vezetője.

Oktatási referens

Az oktatási referens figyelemmel kíséri a különböző dokumentumok (TVSZ, OHV Ügyrend, stb.) változtatásait, azokról beszámol az ülések alkalmával. Rendszeresen kapcsolatot tart az oktatási dékánhelyettessel, illetve az oktatókkal. Ő készíti el a féléves teljesítményértékelési- és vizsgarendeket is. Ezek mellett részt vesz az EHK Külső Oktatási Bizottságában.

Oktatási Bizottság vezető

A HK Oktatási Bizottságának vezetője, ahol az évfolyamfelelősökkel dolgozik együtt. Figyelemmel követi a szakok mintatantervének, előtanulmányi rendjének változásait, illetve segíti az Oktatási referens munkáját.

Rendezvényfelelős

A rendezvényfelelős feladata a HK hivatalos programjainak szervezése (Regisztrációs hét, TTK Bál, Gólyatábor, stb.), a kari hagyományok fenntartása és kialakítása. Ezek mellett ő a Rendezvényszervező Bizottság elnöke is.

Ösztöndíj referens

Az ösztöndíj referens készíti el a pályázatok kiírását, továbbítja azt a ÉSZI-nek, valamint bírálja a beérkezett dokumentumokat, előterjeszti az eredményeket a HK-nak és elkészíti a hozzá szükséges dokumentációt. Ezek mellett javaslatot tesz a tanulmányi ösztöndíjak szétosztására és a normatíva felosztására. Ő a Pályázati Bizottság elnöke.

Szociális referens

A szociális referens figyelemmel kíséri a szociális és alaptámogatás pályázatok változtatását, a karon leadott pályázatok fő bírálója. Vezetője a Szociális Bizottságnak, ahol legfontosabb feladata a szociális bírálók felkészítése és felügyelése. Ő tartja a kapcsolatot az Egyetemi Szociális Bizottsággal.

Kollégiumi referens

A kollégiumi referens szervezi a hallgatók ki- és beköltözését, javaslatot tesz a férőhelyosztás elveire, a kollégiumi fejlesztésekre. A Kollégiumi Bizottság elnöke.

Informatikai felelős

Az informatikai felelős feladata a HK irodájában üzemelő elektronikus irodatechnikai eszközök működésének folyamatos biztosítása, esetleges javíttatása, a HK kérésére fejlesztési tervek elkészítése, a levelezési listák létrehozása és kezelése.

Emlékeztetővezető

A HK emlékeztetővezetője készíti el az ülések dokumentációját.

KHÖK kari lapjának felelőse

A kari lap felelős tartja a kapcsolatot a lap vezetőségével, illetve a felelős kiadóval, segíti a lap vezetőségének munkáját.

Sportfelelős

A sportreferens a Hallgatói Sportkör elnöke. A kari sportnap főszervezője, illetve ő szervezi a TTK hallgatóinak sportéletét.

Külügyi felelős

A külügyi felelős tájékoztatja a hallgatókat a különböző külföldi képzések lehetőségeiről. Ezen kívül részt veszt az ERASMUS+ pályázatok lebonyolításában: népszerűsíti azt, gondozza a kari pontrendszert és segít a beérkezett dokumentumok bírálásban.

Kari közéleti felelős

A közéleti felelős tartja a kapcsolatot az öntevékeny körökkel és szakkollégiummal, tájékoztatja őket a lehetőségekről, fejleményekről, segíti a munkájukat.

Kommunikáció és PR felelős

A HK PR referense tájékoztatja a kar hallgatóit különböző fórumokon minden őket érintő tanulmányi, juttatási, közösségi, közéleti és egyéb információról. Javaslatot terjeszt a HK elé a HK arculattervével, a HK PR tevékenységének kialakításával, fejlesztésével, lebonyolításával kapcsolatban, valamint ő a PR Bizottság elnöke.

HK titkára

A HK titkára felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért, közreműködik a szükséges hivatalos papírok nyomtatásában, fénymásolásában, valamint biztosítja a napi ügymenet zavartalan lebonyolításához szükséges eszközök rendelkezésre állását.

Szponzoráció felelős

A szponzorációs felelős feladata a különböző események támogatásának szervezése. Kapcsolatot teremt cégekkel, hogy pénzügyi vagy tárgyi támogatást nyújtsanak az események számára. Ezeket a forrásokat arra használjuk, hogy a rendezvények minél magasabb színvonalúak legyenek.

Rövidítések:

KHÖK: Kari Hallgatói Önkormányzat
EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet
TVSZ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat
ÉSZI: Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság