Bemutatkozás

Minden felsőoktatási intézményben, így a BME-n is működik a Nemzeti Felsőoktatási törvény (Nftv.) által definiált Hallgatói Önkormányzat, amely a hallgatók önrendelkezési jogát hivatott gyakorolni. Nálunk ez kari szinten tovább tagozódik, az egyetemi HÖK-ot a nyolc kari HÖK alkotja. A kari HÖK operatív irányító szervei a kari Hallgatói Képviseletek, amelyek az Nftv.-ben meghatározott jogok nagy részét gyakorolják.

A Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete minden évben tavasszal választja meg képviselőit. A szavazáson minden hallgató elindulhat, a legtöbb 12 szavazatot kapó jelölt lesz mandátumos tag. Ezen kívül a HK-nak tanácskozási jogú tagjai is vannak, az ő számuk legfeljebb 8 fő lehet. A HK feladata a hallgatók érdekképviselete a kari és az egyetemi vezetéssel szemben, a tanulmányi, szociális tanácsadás, az ösztöndíjak kiírása és elbírálása, valamint a közösségi programok (Gólyatábor, Gólyabál) szervezése is.

Posztok a HK-ban

HK elnöke

2017-től kezdve a Képviselet Tisztségviselői Pályázatot ír ki az elnök személyére, melyre bármely, a TTK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató pályázhat. Az elnök feladatai között szerepel többek között az ülések levezetése, a Kar képviselete különböző fórumokon, kapcsolattartás a Kar vezetőségével, valamint a HK irányítása.

Alelnök(ök)

Az alelnök(ök) feladata elsősorban az elnök munkájának segítése, távollétében jogainak gyakorlása, valamint az utánpótlás-nevelés koordinálása.

EHK delegáltak

A delegáltak feladata a napi kapcsolattartás az EHK-val, valamint a kari HK tájékoztatása az egyetemen történő eseményekről, külső bizottságokban való részvételükről, vagy akár a Szenátuson elhangzottakról.

Gazdasági referens

A gazdasági referens felel a HK gazdasági ügyeiért, felügyeli és irányítja a gazdálkodást, valamint javaslatot tesz többek között az éves költségvetésre. Ezen kívül ő a Gazdasági Bizottság vezetője.

Oktatási referens

Az oktatási referens figyelemmel kíséri a különböző dokumentumok (TVSZ, TÜR, stb.) változtatásait, azokról beszámol az ülések alkalmával. Rendszeresen kapcsolatot tart az oktatási dékánhelyettessel, illetve az oktatókkal. Ő készíti el a féléves teljesítményértékelési- és vizsgarendeket is. Ezek mellett részt vesz az EHK Külső Oktatási Bizottságában, valamint vezetője a HK Oktatási Bizottságának, ahol az évfolyamfelelősökkel dolgozik együtt. Ezek mellett oktatási ügyekben előterjesztést tesz az üléseken, valamint figyeli a szakok mintatantervének, előtanulmányi rendjének változásait – szükség esetén a megfelelő fórumon változtatását kezdeményezi.

Rendezvényfelelős

A rendezvényfelelős feladata a HK hivatalos programjainak szervezése (Regisztrációs hét, TTK Bál, Gólyatábor, stb.), a kari hagyományok kialakítása. Ezek mellett ő a Rendezvényszervező Bizottság elnöke is.

Ösztöndíj referens

Az ösztöndíj referens készíti el a pályázatok kiírását, továbbítja azt a HSZI-nek, valamint bírálja a beérkezett dokumentumokat, előterjeszti az eredményeket a HK-nak és elkészíti a hozzá szükséges dokumentációt. Ezek mellett javaslatot tesz a tanulmányi ösztöndíjak szétosztására és a normatíva felosztására. Ő a Pályázati Bizottság elnöke.

Szociális referens

A szociális referens figyelemmel kíséri a szociális és alaptámogatás pályázatok változtatását, a karon leadott pályázatok fő bírálója. Vezetője a Szociális Bizottságnak, ahol legfontosabb feladata a szociális bírálók felkészítése és felügyelése. Ő tartja a kapcsolatot a BME Esélyegyenlőségi Bizottságával.

Kollégiumi referens

A kollégiumi referens szervezi a hallgatók ki- és beköltözését, javaslatot tesz a férőhelyosztás elveire, a kollégiumi fejlesztésekre. A Kollégiumi Bizottság elnöke.

Informatikai felelős

Az informatikai felelős feladata a HK irodájában üzemelő elektronikus irodatechnikai eszközök működésének folyamatos biztosítása, esetleges javíttatása, a HK kérésére fejlesztési tervek elkészítése, a levelezési listák létrehozása és kezelése.

Emlékeztetővezető

A HK emlékeztetővezetője készíti el az ülések dokumentációját, valamint havonta frissíti a határozatok könyvét.

KHÖK kari lapjának felelőse

A kari lap felelős tartja a kapcsolatot a lap vezetőségével, illetve a felelős kiadóval, segíti a lap vezetőségének munkáját. Emellett a PikkÁsz főszerkesztőjének javaslata alapján elkészíti az ösztöndíjról szóló felosztási javaslatot, és azt előterjeszti a HK-nak.

Sportreferens

A sportreferens a HSK elnöke, ezen kívül még részt vesz a HSB munkájában is. A kari sportnap fő szervezője, illetve ő szervezi a TTK hallgatóinak sportéletét.

Külügyi felelős

A külügyi felelős tájékoztatja a hallgatókat a különböző külföldi képzések lehetőségeiről. Ezen kívül részt veszt az ERASMUS+ pályázatok lebonyolításában: népszerűsíti azt, gondozza a kari pontrendszert és segít a beérkezett dokumentumok bírálásban.

Kari közéleti felelős

A közéleti felelős tartja a kapcsolatot az öntevékeny körökkel és szakkollégiummal, tájékoztatja őket a lehetőségekről, fejleményekről, segíti a munkájukat. A pályázataik bírálásánál segíti a vezetőket a pontrendszer kialakításában, valamint félévente legalább egy ülést tart.

PR referens

A HK PR referense tájékoztatja a kar hallgatóit különböző fórumokon minden őket érintő tanulmányi, közösségi, közéleti és egyéb információról. Javaslatot terjeszt a HK elé a HK arculattervével, a HK PR tevékenységének kialakításával, fejlesztésével, lebonyolításával kapcsolatban, valamint ő a PR Bizottság elnöke.

HK titkára

A HK titkára felelős az iktatás lebonyolításáért, a beérkező és kimenő iratok továbbításáért, tárolásáért, közreműködik a szükséges hivatalos papírok nyomtatásában, fénymásolásában, valamint biztosítja a napi ügymenet zavartalan lebonyolításához szükséges eszközök rendelkezésre állását.

Jelölések:

SZMSZ: Szervezeti és Működési Szabályzat
KHÖK: Kari Hallgatói Önkormányzat
EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet
TVSZ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat
TÜR: Tanulmányi Ügyrend
HSZI: Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság